Lịch khai giảng

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 8/2021

Lớp C012 

(Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 11/2021

Lớp C013 

Thứ 2 – 4 – 6 từ 8PM – 10:30PM

Lớp C014 

Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM

Kỳ Tháng 2/2022

Lớp C015

Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM

Kỳ Tháng 5/2022

Lớp C016 

Thứ 2 – 4 – 6 từ 8PM – 10:30PM

Lớp C017 

Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 8/2021

Thứ 7 

Ngày 06/03/2021

Kỳ Tháng 11/2021

Thứ 6 

Ngày 11/06/2021

Thứ 7 

Ngày 12/06/2021

Kỳ Tháng 2/2022

Thứ 3 

Ngày 07/09/2021

Kỳ Tháng 5/2022

Thứ 2

Ngày 06/12/2021

Thứ 3 

Ngày 07/12/2021

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 8/2021

Lớp A002

(Thứ 2-4-6 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 2/2022

Lớp A003

(Thứ 2-4-6 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 8/2022

Lớp A004

(Thứ 2-4-6 từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 8/2021

Thứ 2 

Ngày 08/03/2021

Kỳ Tháng 2/2022

Thứ 2 

Ngày 06/09/2021

Kỳ Tháng 8/2022

Thứ 6

Ngày 11/02/2021

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 5/2021

Lớp RC010

(Thứ 2 – 4 – 6 từ 8PM – 10:30PM)

Lớp RC011

(Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 8/2021

Lớp RC012

(Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 2/2022

Lớp RC012

(Thứ 3 – 5 – 7 từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 5/2021

Thứ 2

Ngày 12/04/2021

Thứ 3

Ngày 13/04/2021

Kỳ Tháng 8/2021

Thứ 3

Ngày 06/07/2021

Kỳ Tháng 2/2022

Thứ 3

Ngày 11/01/2022

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 5/2021

Lớp F013

(Thứ 2-4-6 từ 8PM – 10:30PM)

Lớp F014

(Thứ 7-Chủ Nhật từ 2PM – 5PM)

Kỳ Tháng 11/2021

Lớp F015

(Thứ 7 – Chủ Nhật từ 2PM – 5PM)

Kỳ Tháng 5/2022

Lớp F016

(Thứ 7 – Chủ Nhật từ 2PM – 5PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 5/2021

Thứ 2 

Ngày 04/01/2021

Thứ 7 

Ngày 9/1/2021

Kỳ Tháng 11/2021

Thứ 7 

Ngày 03/07/2021

Kỳ Tháng 5/2022

Thứ 7 

Ngày 06/11/2021

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 5/2021

Lớp M004

(Thứ 3-5-7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 12/2021

Lớp M005

(Thứ 3-5-7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 5/2022

Lớp M006

(Thứ 3-5-7 từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 5/2021

Thứ 3

Ngày 05/01/2021

Kỳ Tháng 12/2021

Thứ 3

Ngày 13/07/2021

Kỳ Tháng 5/2022

Thứ 3

Ngày 02/11/2021

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 5/2021

Lớp RF014

(Thứ 7 – Chủ Nhật từ 2PM – 5PM)

Kỳ Tháng 11/2021

Lớp RF015

(Thứ 7 – Chủ Nhật từ 2PM – 5PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 5/2021

Thứ 7

Ngày 10/04/2021

Kỳ Tháng 11/2021

Thứ 7

Ngày 02/10/2021

Khóa học

Mã lớp học

Kỳ Tháng 5/2021

Lớp RM004

(Thứ 3-5-7 từ 8PM – 10:30PM)

Kỳ Tháng 12/2021

Lớp RM005

(Thứ 3-5-7 từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Kỳ Tháng 5/2021

Thứ 5

Ngày 08/04/2021

Kỳ Tháng 12/2021

Thứ 3

Ngày 19/10/2021

Khóa học

Mã lớp học

Lớp Treasury Analysis 004

(Thứ 4 – Chủ Nhật từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Chủ Nhật

Ngày 16/05/2021

Khóa học

Mã lớp học

Lớp B001

(Thứ 7 – CN từ 9AM – 11AM)

Lịch khai giảng

Dự kiến: 

Thứ 7 ngày 06/03/2021

Giảng viên

Khóa học

Mã lớp học

Lớp E001

(Thứ 3-5 từ 8PM – 10:30PM)

Lịch khai giảng

Dự kiến: 

Thứ 3 ngày 15/12/2020

Giảng viên

(+84) 869 231 510