Khóa học

Hiển thị tất cả 12 kết quả

5.000.000
LỊCH HỌC: SÁNG T7-CN TỪ 9AM - 11AM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 18/12/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Không yêu cầu
5.000.000
LỊCH HỌC: SÁNG T7-CN TỪ 9AM - 11AM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 13/11/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan. Pass ít nhất 1 level CFA/FRM nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
3.600.000
LỊCH HỌC: TỐI 3-5 TỪ 8PM - 10:30PM (KHAI GIẢNG 15/12/2020)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
12 buổi với 3 chủ đề. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Các bạn đã pass CFA Level I hoặc CFA Candidate
8.000.000
LỊCH HỌC: TỐI 4-CN TỪ 8PM - 10:30PM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 29/05/2022)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
35 buổi với 5 chủ đề và Practice Project. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.
3.600.000
LỊCH HỌC 
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM-10H30PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 04/04/2022
KỲ THI THÁNG 8/2022: KHAI GIẢNG 28/06/2022
KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 26/09/2022
 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
16 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.500.000

LỊCH HỌC: 

TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 02/2022: KHAI GIẢNG 06/09/2021
KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 11/02/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
40 buổi học lượt 1 & 16 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.000.000
LỊCH HỌC:
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 26/02/2022
TỐI THỨ 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 06/06/2022
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 02/2023: KHAI GIẢNG 06/09/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
45 buổi học chính & 16 buổi Revision. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
3.600.000
TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 18/07/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
16 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
 
3.600.000
LỊCH HỌC: 
TỐI 3-5-7 TỪ 8PM - 10PM KỲ THI THÁNG 5: KHAI GIẢNG 08/04/2021
KỲ THI THÁNG 12: KHAI GIẢNG 18/10/2021
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
3.600.000
LỊCH HỌC: 
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 02/03/2021
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.500.000
LỊCH HỌC: TỐI 3-5-7 TỪ 8PM-10PM (KHAI GIẢNG 13/07/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
38 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.000.000
LỊCH HỌC:
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 27/11/2021
KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 04/06/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
37 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
(+84) 869 231 510